نامه غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی به ویزون پلوس آلبانی

با سلام و خسته نباشید برای تمامی دست اندرکاران و مسئولین تلویزیون ویزیون پلوس آلبانی


اینجانب غفور فتاحیان به مدت بیش از بیست سال در قرارگاههای سازمان مجاهدین در عراق و از نزدیک شاهد فرستادن تیم های تروریستی سازمان مجاهدین به داخل ایران برای کشتن شهروندان بی دفاع بودم.

این سازمان بسیاری از اعضای مخالف خود را در عراق سر به نیست و زندانی و شکنجه کرده بطوریکه خیلی از دوستان سابقمان که در عراق در داخل تشکیلات آن با هم بودیم توسط شکنجه گران این سازمان که هم اکنون در مقر این سازمان در آلبانی هستند کشته و سربه نیست شدند.

من همچینن شاهد تمام بی عدالتی ها و سرکوب و خفقان و اعمال  کنترل بر افراد و قطع رابطه با دنیای بیرون حتی با افراد خانواده اشان توسط این سازمان چه در رابظه با

خودم و چه در رابط با دوستانم بودم.

مسئولین محترم شبکۀ تلویزیونی ویزیون پلاس؛

سازمان مجاهدین آن نیست که خانم مریم رجوی در اروپا آن را به نحوی که خودش می خواهد و مناسب دنیای متمدن امروزی باشد معرفی می کند و دم از دموکراسی و حقوق بشر می زند بلکه در واقع انچه هزاران بار خطرناک است در پشت این حرفها و شعارها ی او برای جلب حمایت قرار دارد و در واقع خانم مریم رجوی نهایت سوء استفاده را از جریانهای دموکراتیک  و فضای دموکراتیک در جهان غرب برای تامین اهدافش که در راس آن نگهداری اسرای این فرقه در آلبانی می باشد به عمل می آورد.

اینجانب به عنوان شخصی که به مدت بیش از بیست سال در داخل تشکیلات سازمان مجاهدین در عراق بوده و کار کرده است گواهی می دهم و به اطلاع شما و جامعۀ بین المللی می رسانم که این سازمان دیگر سالیان متمادی است که یک سازمان مبارز برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران نیست بلکه توسط رهبران آن و در رأس آنان مریم رجوی تبدیل به یک فرقه با اعتقادات و اجبارات و تابوهای فکری و ذهنی مغایر با اصول و عرفها و نُرمهای انسانی و جهانی شده است و به همین علت و به علل بسیاری دیگر بویژه همکاریها و اتحادش با رژیم صدام و ارتش او و وابستگی به او از لحاظ مالی و امکاناتی و سیاسی پایگاه مردمی خود را در میان ایرانیان داخل و خارج ایران تماما از دست داده است و مردم ایران حتی اپوزیسیون و مخالفان شدید و فعال رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج کشور از این سازمان متنفر هستند بطوریکه این فضای تنفر و بیزاری علاوه بر بیرون، در داخل خود این سازمان  نیز همیشه وجود داشته و در حال گسترش است بطوریکه بیش از دو هزار نفر از آن در طی سی سال گذشته بخصوص از زمانی که آنها را از عراق اخراج کردند و به آلبانی آمدند از آن جدا شده اند و اکنون نیز صدها نفر از جداشدگان از این سازمان در همان آلبانی زندگی می کنند و شما برای نشان دادن بی طرفی تان و اینکه می خواهید واقع بینانه در مورد این سازمان تحقیق کنید می توانید با آنها نیز که در تیرانا هستند مصاحبه کنید زیرا تمام آنها که به شما در داخل این تشکیلات نشان داده اند ساختگی و صحنه سازی بوده و صحبتهای آن افراد نیز تماما دیکته شده توسط سران این سازمان می باشد.

این فرقه هیچ گاه اندیشه و گرایش تروریستی و خشونت طلبی خود را کنار نگذاشته و نمی تواند بگذارد زیرا پایه و اساس آن با ترور و جنگ مسلحانه و خشونت بنا نهاده شد است.

غفور فتاحیان عضو سابق سازمان مجاهدین

 2018پاریس – 30 نوامبر

To officials of the Albanian Vizion Plus television network,

Respectful greetings,

I am Ghafoor Fattahian a former member of the Iranian People’s Mojahedin Khalq organization (MEK). I spen ten years in the headquarters of this organization in Iraq and I am an eyewitness to this organization when they were sending terrorist teams into Iran to kill innocent civilians.

Moreover, MEK has eliminated many of its own members who opposed its leadership’s policies. They also imprisoned and tortured others. Many of my ex-comrades were killed inside the organization’s headquarters in Iraq by order of the leaders of the organization and by its executioners who are now in the headquarters of the organization in your country, Albania.

I am an eyewitness to the repressive practices against members within the organization. They isolated them from the outside world, especially from their families in Iran and other countries.

In fact, the real MEK is not the one spoken of by Maryam Rajavi in Europe in the present, using the buzzwords of the free world to say her organization is committed to democracy, freedom and human rights in an attempt to win support from America and European countries.

What is going on behind the scenes and behind the barbed wire surrounding the headquarters of this organization is very serious and terrible and is intended to keep the members of the organization as prisoners held inside its headquarters in Albania.

This organization is no longer a political organization fighting for the establishment of democracy and freedom in Iran, but it has been transformed into a special community by its leaders, headed by Maryam Rajavi with beliefs, ideas and duties contrary to the principles and norms of humanity and universality in the present age. For this reason and for many other reasons, including the cooperation of the organization and its alliance with the regime of Saddam Hussein and its army and its financial, military and political dependence on foreigners, the MEK has lost its popular base among Iranians inside and outside Iran, even active opponents against the regime in Iran.

Hatred toward this organization and the atmosphere of alienation and opposition prevailing within the ranks of the organization among its members, has also led to the separation of more than two thousand members of the Organization over the past thirty years. In particular after the expulsion of the organization from Iraq and transfer to Albania whereby hundreds of members have now separated from the organization and are living in the Albanian capital, Tirana. And, if you want to prove your journalistic neutrality, you can interview these members who are separated from the organization in your country. They can tell you many facts about this organization so that you will discover that everything in your report about the organization’s headquarters in Albania is nothing but fabricated lies, artificial acts and false statements uttered by the leaders of the organization who wanted to display a fiction in front of your cameras.

This dangerous terrorist community has never renounced its violent ideas and terrorist tendencies because its ideas were built on the basis of terrorism, armed struggle and violence, not freedom and democracy, which it praises in its hollow slogans.

Ghafoor Fattahian a former member of the People’s Mojahedin Organization of Iran

30/11/2018