مصاحبۀ برنامۀ تلویزیونی رمز پیروزی آقای حسن اعتمادی با علی حسین نژاد

برای دیدن و شنیدناین گفتگو اینجا را کلیک کنید

 

موضوع: چگونگی شکل گیری استبداد و آیا وحدت با سازمان مجاهدین امکان پذیر است؟